Àrea fiscal

La comunicació directa i permanent amb el client ens ajuda a conèixer les oportunitats i riscos en matèria tributària, el que ens permet oferir-li aquelles alternatives per optimitzar la seva “factura fiscal”, ajustada a la legalitat vigent en cada moment.

Planificació fiscal

 • Fiscalitat de l’Empresa Familiar.
 • Gestió Fiscal de Patrimonis.

Assessorament i formalització de declaracions

Assessorament i formalització de tot tipus de declaracions (estatals, autonòmiques i locals) tant de persones físiques, jurídiques o un altre tipus d’entitats (societats civils, fundacions, cooperatives, etc.):

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • Impost sobre Societats (IS).
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPyAJD).
 • Impost sobre Successions i Donacions (ISD).
 • Tributs locals (IBI, Plusvàlua Municipal, etc.).
 • Declaracions relacionades amb les Operacions Intracomunitàries.

Assessorament i tramitació en tot tipus de Procediments Tributaris

 • Procediments de Gestió Tributària. Entre d’altres:
 • Altes, modificacions i baixes en censos tributaris.
 • Requeriments de l’Administració.
 • Comprovacions tributàries.
 • Procediments de recaptació. Entre d’altres:
 • Ajornaments i Fraccionaments.
 • Constrenyiments.
 • Embargaments.
 • Derivacions de Responsabilitat.
 • Procediments d’Inspecció Tributària.
 • Inspeccions tributàries
 • Procediments en via administrativa.
 • Reclamacions Econòmic – Administratives

fiscalitat Internacional

 • De grups internacionals (relacions matriu – filial).
 • De Persones Jurídiques.
 • De Persones Físiques:
 • Expatriats.
 • Impatriats.
 • Béns a l’estranger.

Auditoria Fiscal i Control Intern

 • Avaluació de l’acompliment de les obligacions tributàries de la societat.
 • Avaluació de les contingències fiscals de la societat.
 • Implantació i seguiment de l’Control Intern com a sistema de detecció i prevenció de possibles contingències fiscals.

Circulars informatives periòdiques de novetats fiscals

responsable: Ignasi Montoya Roldan (Economista)