Àrea financera – comptable 

El nostre assessorament en l’àrea financer – comptable de l’empresa va totalment coordinat amb l’assessorament tributari, així com amb el jurídic – mercantil de la mateixa.

La gestió comptable té com a objectiu “alliberar” a l’empresa o professional de la necessitat de disposar personal que afecti a aquesta activitat. Per a això, comptem amb els programes i el personal per poder complir amb totes les obligacions en matèria comptable imposades per la legislació vigent.

Gestió Comptable

  • Confecció de la comptabilitat anual en suport informàtic, així com dels corresponents Llibres i Registres oficials (Llibre Diari, Llibre Inventari i Balanços, Llibre Major i Llibres Registres d’IVA), d’acord amb la documentació aportada pel client.
  • Elaboració dels Llibres Oficials, i tramitació del seu dipòsit en el Registre Mercantil.

Assessorament Financer – Comptable

  • Supervisió de la comptabilitat i de el tancament comptable, així com dels estats comptables d’empreses i particulars (empresaris o professionals).
  • Anàlisi comptable de partides clau com amortitzacions, periodificacions, provisions, crèdits fiscals, ajustaments, etc.
  • Elaboració i presentació de l’expedient de Comptes Anuals.
  • Anàlisi i implantació d’Adaptacions sectorials.
  • Anàlisi d’Estats Financers.
  • Finançament i Plans de Viabilitat.
  • Anàlisi Patrimonial.
 

responsable: Ignasi Montoya Roldan (Economista)